กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น (กศน.)

สอบวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)