กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น (กศน.)

สอบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๕ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น.
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)