กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น.        

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)